Aktuality

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 (237.8 kB)

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání k 1. září 2023

Č. j.: 115/2023

Ředitelka školy Bc. Michaela Večeřová, jako zástupce příslušného správního orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Budišov - příspěvková organizace takto:

Rozhodnutí o přijetí

Registrační číslo:

 

Registrační číslo:

 

2301

Přijat/á

2313

Přijat/á

2303

Přijat/á

2314

Přijat/á

2305

Přijat/á

2315

Přijat/á

2306

Přijat/á

2316

Přijat/á

2307

Přijat/á

2318

Přijat/á

2308

Přijat/á

2319

Přijat/á

2310

Přijat/á

2320

Přijat/á

2311

Přijat/á

2321

Přijat/á

2312

Přijat/á

2322

Přijat/á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29. 5. 2023 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 29. 5. 2023 na webových stránkách školy http://www.mestysbudisov.cz/materska-skola/ aktuality. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, prostřednictvím školy, která toto rozhodnutí vydala.

V Budišově dne 29. 5. 2023

Bc. Michaela Večeřová

ředitelka mateřské školy