#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Mateřská škola Budišov-příspěvková organizace

306 Budišov 675 03, tel.: 568 875 131

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání k 1. září 2020

Č. j.: 95/2020

Ředitelka školy Bc. Michaela Večeřová, jako zástupce příslušného správního orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Budišov, příspěvková organizace takto:

Registrační číslo:

 

Reg. číslo 0120

Přijat

Reg. číslo 0220

Přijat

Reg. číslo 0320

Přijat

Reg. číslo 0420

Přijat

Reg. číslo 0520

Přijat

Reg. číslo 0620

Přijat

Reg. číslo 0720

Přijat

Reg. číslo 0820

Přijat

Reg. číslo 0920

Přijat

Reg. číslo 1020

Přijat

Reg. číslo 1120

Přijat

Reg. číslo 1220

Přijat

Reg. číslo 1320

Přijat

Reg. číslo 1420

Přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29. 5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 29. 5. 2020 na webových stránkách školy materska-skola/ aktuality. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, prostřednictvím ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

 

 

V Budišově dne 29. 5. 2020                                                                    Bc. Michaela Večeřová

ředitelka mateřské školy

 

Výsledky zápisu MŠ Budišov 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Všeobecné informace:

Provoz bude obnoven od 25.5.2020 za určitých hygienických podmínek. 

Provoz bude pro všechny dětí bez omezení. 

Od 25. 5. 2020 končí platnost OČR vydané mateřskou školou z důvodu uzavření provozu.

 Úplata za předšk. vzdělávání v měsíci březnu bude krácena (vrácena/odečtena), za měsíc duben nebude účtována. Finančně se to srovná při nástupu do školky. Jestli někdo z vás uvažuje, že dítě do konce školního roku nenastoupí, prosím dejte mi vědět, domluvíme se na podrobnostech.

Konkrétní pokyny

- mimo školku platí všeobecná hygienická opatření - nošení roušek a dodržování odstupu 2 metry.

- po vstupu do budovy si vydesinfikujte ruce - desinfekce je u sešitu.

- do šatny mohou pouze dvě děti s doprovodem. 

- roušku do třídy děti nepotřebují

- co je velice důležité - více než kdy jindy budeme dbát na to, aby děti chodily do školky zdravé. V tomto vás prosím o pochopení a spolupráci s ohledem na ostatní děti i personál školky.

Vážení rodiče, potřebujeme zjistit, kdo z vás by využil provoz školky od 25.5.2020 (ANO - mám zájem  X   NE - nemám zájem). Prosím odpovězte na email ms.budisov@seznam.cz do 8.5.2020.

              Velice děkuji. Michaela Večeřová

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha k vyplnění - zápis 2020.pdf (257.26 kB)

 

ORGANIZACE ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDIŠOV NA ROK 2020/2021

Vážení rodiče, ředitelství MŠ Budišov oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a v souladu s Opatřením ministra školství č. j. MSMT-12639/2020-1 bez přítomnosti dětí v mateřské škole a to v době od 2. května – 16. května 2020.
Všechny formuláře potřebné k vyplnění a doručení jsou uvedeny v textu v bodě B. Současně umístíme všechny formuláře ke vchodu do budovy MŠ od 27. 4. do 30. 4. 2020, kde si je můžete vyzvednout.

  1. Možnosti podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID školky je txwkpff),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, nelze scan žádosti jako příloha emailu (e-mail: ms.budisov@seznam.cz)
3. poštou na adresu MŠ Budišov – příspěvková organizace,

    Budišov 306, 675 03 Budišov

4. osobní podání – dne 12.5. od 9 do 12 hod a od 14 do 16 hod. Po předchozí telefonické nebo emailové domluvě. Vzhledem k situaci je nutné dodržení všech zásad vyplývajících z mimořádných opatření MZČR pro zabránění šíření koronaviru.  

  1. Nutné formuláře k vyplnění, pro zápis do MŠ:

1. Přihláška – Přijetí k předškolnímu vzdělávání – Příloha 1
2. Kopie rodného listu dítěte
3. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
 – příloha 2 (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou, narozené od 1.9.2014 – 31.8.2015 a starší). V této situaci nenavštěvujte lékaře
4. Kopie očkovacího průkazu (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou, narozené od 1.9.2014 – 31.8.2015 a starší)

5. Vyplnit a podepsat přílohu 3 – Prohlášení zákonného zástupce
 

 

Kopie rodného listu budou ihned po zápisu k předškolnímu vzdělávání skartovány.

 

 

  1. Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Po podání žádosti Vám bude zasláno registrační číslo. Do 30 dnů bude pod přiděleným registračním číslem zveřejněno na přístupném místě v MŠ a na webových stránkách mateřské školy (http://msbudisov.wz.cz), zda je dítě přijato.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámené /183,ods.2 školského zákona/.

Rodiče přijatých dětí si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednou osobně u ředitelky mateřské školy dne 15. 6. 2020 po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno doporučeně rodičům dítěte.

Doručovací adresa pro písemnosti:

Mateřská škola Budišov – příspěvková organizace
Budišov 306
675 03 Budišov

e-mail: ms.budisov@seznam.cz
Datová schránka:  txwkpff

mobil: 601 584 306 – pro případné informace a dohodnutí času předání žádosti

 

 

V Budišově 9. 4. 2020


 

Bc. Michaela Večeřová, ředitelka školy

 

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDIŠOV

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy, Vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy. Podle následujících kritérií, bude postupovat při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem, přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí do mateřské školy proběhne, v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a v souladu s Opatřením ministra školství č. j. MSMT-12639/2020-1 bez přítomnosti dětí v mateřské škole a to v době od 2. května – 16. května 2020. Žádost o přijetí mohou podat zákonní zástupci dětí narozené do 31. 8. 2018, neboť předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (tyto děti však nemají právní nárok na přijetí).

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy. (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené od 1.9.2014 (tedy od pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně).

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte (v případě povinného předškolního vzdělávání), je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání a následně písemně oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31. 5. 2020).

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Základní kritéria:

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s povinným předškolním vzděláváním, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti.

2. Děti, které dovrší věku tří let do 31. 8. 2020 a mají trvalý pobyt ve spádové oblasti (*).

3. Děti z nespádové oblasti, kde není mateřská škola, které dovrší věku tří let do 31. 8. 2020 (*).

4. Děti, které dovrší věku dvou let do 31. 8. 2020 a mají trvalý pobyt ve spádové oblasti (*).

5. Děti, které dovrší věku dvou let do 31. 8. 2020 a nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti (*).

Doplňující všeobecné informace

1. Spádová oblast zahrnuje oblast městyse Budišov, Budišov-Kundelov. Ostatní obce jsou nespádové.

2. Přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.

3. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.

4. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy, a to po dobu 15 dnů.

5. Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou zprávu o nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno.

6. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu. V souladu s § 36 odst.3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, mají rodiče možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeném ředitelkou MŠ.
 

V Budišově dne 16. 4. 2020

Schváleno radou městyse Budišov ………………………………………

 

 

 

Za radu městyse Budišov Petr Piňos                                                           Bc. Michaela Večeřová
starosta městyse Budišov                                                                             ředitelka Mateřské školy Budišov

 

* Pokud žádosti převýší volná místa v mateřské škole, postupuje se ve výběru od nejstaršího dítěte.